Na HLAVNÍ STRANĚ najdete vždy aktuální články řazeny dle data zveřejnění. U každého článku je v „ kostičce “ uvedeno do jakého oboru daný článek zapadá. Obory jsou pak řazeny vlevo.V INZERCI jsem pro vás připravili možnost zveřejnění vlastních. inzerátů vč. prezentací akcí pro psy. Inzerce je samozřejmě zdarma.FÓRUM je tu pro vás na pokec.VÝCHOVA a VÝCVIK je pro vás možností zapojit se do našich speciálních výchovných a výcvikových programů.SLUŽBY PRO PSY

 Vítej Host 
Prosím přihlaš se nebo se zaregistruj.
Nedostal jsi svůj aktivační email?
 
 
 
 Uživatelé Online 
13 Hostů, 0 Uživatelů

  Partneři

Veterinární klinika Delta


  Autoři
Pokud máte chuť a chcete se zapojit do našeho redakčního týmu, napište nám.

Vstup pro autory

téma

Volný pohyb psů - Královehradecký kraj

Vydáno dne 07. 02. 2009 (5629 přečtení)

výňatky z právních předpisů platných k 1.10.2008 - okresní města

Reklama


 

 

 

HRADEC KRÁLOVÉ

vyhláška: Obecně závazná vyhláška č. 6/2007 města Hradec Králové o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství 

platnost: 1.1.2008

obsah:

 

Čl. II. - Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí: 

 • chovatelem psa je osoba, která drží nebo chová psa (psy)
 • psovodem každá osoba, která psa vede či doprovází při jeho pohybu na veřejném prostranství
 • veřejným prostranstvím všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení nacházející se na území města Hradec Králové, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru
 • vodítkem prostředek uzpůsobený k vedení psa
 • náhubkem prostředek uzpůsobený k zajištění tlamy psa, který musí být upevněn a umístěn tak, aby nedošlo k poranění osob nebo poškození věci zuby psa
 • psem zvláštního určení pes lovecký, slepecký, zdravotnický, asistenční, služební pes Policie České republiky, Armády České republiky a Městské policie Hradec Králové (1) 

(1)  Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti; zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky; zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, zákon č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii, zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky 

 

Čl. III. - Pravidla pro pohyb psů

bod 1 - Na veřejném prostranství je pohyb psů povolen pouze pod přímým dohledem psovoda. Psovod je povinen mít psa po celou dobu jeho pohybu na veřejném prostranství pod účinnou kontrolou nebo dohledem tak, aby nedocházelo ke střetu psa s jinou osobou či zvířetem či ke vzniku jiné škody. Psovod je povinen ne veřejném prostranství při uvázání psa vždy opatřit tlamu náhubkem a zároveň musí zajistit psa tak, aby nedocházelo ke střetu psa s jinou osobou či ke vzniku jiné škody.

bod 2 - Na veřejném prostranství vymezeném v příloze č. 1 této vyhlášky je psovod povinen vést psa na vodítku. Vodítko musí umožňovat ovládání psa tak, aby psovod mohl znemožnit útok či jiné obtěžování ze strany psa vůči osobám či jiným psům přítomným na veřejném prostranství. Vodítko nesmí být překážkou pro pohyb chodců, cyklistů, kočárků či invalidních vozíků. 

bod 3 - Na veřejném prostranství vymezeném v příloze č. 2 této vyhlášky je psovod povinen vést psa na vodítku a s nasazeným náhubkem.

bod 4 - Povinnost stanovenou v odst. 3 má psovod zároveň i při pohybu se psem na zastávkách hromadné dopravy, při veřejném shromáždění občanů, veřejných produkcích nebo sportovních akcích na veřejném prostranství. 

bod 5 - Povinnosti stanovené v odstavcích 2, 3 a 4 tohoto článku se nevztahují na psovody vedoucí či doprovázející psy zvláštního určení při výkonu služby. 

 

Příloha č. 1

Příloha č. 2

 

 

 

JIČÍN

vyhláška: Obecně závazná vyhláška č. 4/2007 o veřejném pořádku

platnost: 1.1.2007

obsah:

 

Čl. III. - Pravidla pro pohyb psů

bod 1 - Pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě se stanovuje :
na veřejných prostranstvích v zastavěném území (3) města Jičína, vyznačeném v příloze č. 1 k této obecně závazné vyhlášce je možný pohyb psů pouze na vodítku.

bod 2 - Splnění povinností stanovených v odst. 1 tohoto článku zajišťuje fyzická osoba, která má psa na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem (4).
 

(3) OZV o územním plánu sídelního útvaru pro katastrální území Jičín, Moravčice, Robousy a Popovice - mapa (příloha č. 1)
(4) fyzickou osobou se rozumí např. chovatel psa, vlastník či doprovázející osoba

 

 

       Příloha č. 1

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÁCHOD

vyhláška: Obecně závazná vyhláška Města Náchoda č. 1/2002 o regulaci pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích

platnost: 1.7.2002

obsah:

 

Čl. I.

Z důvodu zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví občanů se držitelům zvířat stanoví povinnost vést psa nebo jiné domácí a hospodářské zvíře (dále jen "zvíře") na veřejných prostranstvích na vodítku. 

 

Čl. II.

Veřejnými prostranstvími jsou všechna náměstí, místní komunikace, tržiště, chodníky, veřejná zeleň a parky nacházející se v zastavěných částech obce.

 

Čl. III.

Držitelem zvířete se rozumí pro účely této vyhlášky osoba, která je vlastníkem zvířete nebo jej má svěřeného do své péče. Pokud držitel zvířete svěří zvíře do péče nezletilé osoby, vztahují se na něho i nadále povinnosti držitele tohoto zvířete.

 

Čl. IV.

Do areálů dětských hřišť a pískovišť, jejichž seznam je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky a na dětské dopravní hřiště v Náchodě - Bělovsi, je zakázán vstup se zvířaty.

 

Příloha č. 1 není na webu města k dispozici.

 

 

 

 

RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

vyhláška: Obecně závazná vyhláška č. 4/2008, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Rychnově n. Kn. a vymezují prostory pro volné pobíhání psů

platnost: 1.4.2008

obsah:

 

Čl. I. - Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

bod 1 - Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství (1) v katastrálním území Rychnova n. Kn.:
Na všech veřejných prostranstvích v katastrálním území Rychnova n. Kn. je možný pohyb psů pouze na vodítku a s identifikační známkou.

bod 2 - Splnění povinností stanovených v odst. 1 zajišťuje fyzická osoba, která má psa na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem (2).

 

Čl. II. - Vymezení prostor pro volné pobíhání psů

bod 1 - Pro volné pobíhání psů se vymezují následující prostory:

 • u bývalých kasáren na pozemku parc. č. 2586/1 (část) a parc. č. 2588/2 (část),
 • Na Dubince na pozemku parc. č. 1558/6,
 • V Modřinkách na pozemku parc. č. 2230 (část).
 • v Dlouhé Vsi u bývalé autoškoly na pozemku parc. č. 18/1 a parc. č. 18/2 (část) a stavební parcele č. 7.

Podrobnější vymezení těchto prostor je vyznačeno na mapkách, které tvoří přílohy č. 1 - 4 této obecně závazné vyhlášky. Přímo na místě jsou tyto prostory označeny piktogramy.

bod 2 - Volné pobíhání psů v prostorech uvedených v odst. 1 je možné pouze pod neustálým dohledem a přímým vlivem osoby doprovázející psa.

 

(1) § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
(2) Fyzickou osobou se rozumí např. chovatel psa, jeho vlastník či doprovázející osoba. 

 

 

    Příloha č. 1                                                   Příloha č. 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    Příloha č. 3                                                    Příloha č. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRUTNOV

vyhláška: Obecně závazná vyhláška č. 5/2005 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství

platnost: 1.10.2005

obsah:

 

Čl. I. - Úvodní ustanovení

bod 2 - Pro účely této vyhlášky se:

 • za veřejné prostranství považují všechna náměstí, ulice, chodníky (veřejně přístupné pozemní komunikace (1)), tržiště (2), parky, veřejná zeleň a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání (podloubí, podchody, nadchody, průchody a proluky), a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru;
 • veřejnou zelení rozumí travnaté plochy a plochy s parkovou úpravou na území města a travnaté plochy dle územně plánovací dokumentace města Trutnova (3) přístupné každému bez omezení;
 • vodítkem rozumí prostředek uzpůsobený k vedení psa;
 • za psa zvláštního určení považuje pes lovecký (4), slepecký, zdravotnický, záchranářský, asistenční, služební pes policie (5), (6) a ozbrojených sil (7), (8).

 

Čl. II. - Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

bod 1 - Na veřejném prostranství je zakázáno přivádět nebo přinášet psy na květinové záhony a záhony keřových porostů, plochy pomníků, plochy veřejné zeleně na náměstích, sportoviště, venkovní umělé vodní plochy (brouzdaliště a fontány).

bod 2 - Na veřejném prostranství musí být pes vždy doprovázen jeho chovatelem (9).

bod 3 - Chovatel (9) psa je povinen na veřejném prostranství na veřejně přístupných pozemních komunikacích (1) (silnice, místní komunikace, veřejně přístupné účelové komunikace) vést tohoto psa na vodítku. Chovatel (9) psa je však povinen na veřejném prostranství vždy vést tohoto psa na vodítku, nachází-li se v okruhu méně než 100 m od psa jiná osoba. Délka vodítka musí znemožňovat útok či jiné obtěžování ostatních osob na veřejném prostranství se pohybujících. Chovatel (9) psa je povinen dbát toho, aby vodítko nebylo překážkou volného pohybu chodců, osob na invalidním vozíku, cyklistů či kočárků. Při míjení dítěte, kočárku, osob na invalidním vozíku nebo organizovaného útvaru chodců (10) je chovatel (9) psa povinen zkrátit vodítko tak, aby tohoto psa vedl u své nohy.

bod 4 - Ustanovení odst. 1 a odst. 3 tohoto článku se nevztahuje na chovatele (9) psů zvláštního určení s výjimkou loveckých psů (4) pohybujících se na nehonebních pozemcích (4).

bod 5 - Touto vyhláškou nejsou dotčeny povinnosti stanovené zvláštními právními předpisy (6), (10), (11).

 

1) zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
2) nařízení města Trutnova č. 4/2003, tržní řád,
3) obecně závazná vyhláška č. 15/2003, o regulativech územního rozvoje města Trutnova, obecně závazná vyhláška č. 4/1998, o závazných
částech územního plánu městské památkové zóny města Trutnova, obecně závazná vyhláška č. 10/1998, o závazných částech územního
plánu zóny bydlení a služeb v Dolním Starém Městě, obecně závazná vyhláška č. 11/1998, o závazných částech územního plánu obchodní
a administrativní zóny centra města Trutnov, obecně závazná vyhláška č. 1/2002, o závazných částech regulačního plánu zóny - Trutnov
Nové Dvory,
4) zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů,
5) zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
6) zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů,
7) zákon č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii, ve znění pozdějších předpisů,
8) zákon č. 219/1999 Sb., o vojenských silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
9) § 3 písm. k) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání.

10) zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,
11) např. zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, obecně závazná vyhláška 11/2003 o místním poplatku
ze psů.

 

 

 

Za vydatnou pomoc při tvorbě tohoto článku děkujeme Monice Galathové

www.granda.websnadno.cz 

 

 

 

 

 [Akt. známka: 0] 1 2 3 4 5
Jako v škole [1 - nejlepší ... 5 - nejhorší]

( Celý článek | Autor: Redakce | Počet komentářů: 16 | Přidat komentář | Informační e-mail | Vytisknout článek )


WWW.HafBezObav.CZ © 2004 - 2017 Haf Bez Obav s.r.o.

  Novinky
30.03.2019: Seminář Hrátky s klecí
Chtěli byste, aby váš pes měl pobyt v kleci rád a ne „za trest“? Aby se do klece těšil a vydržel v ní bez stresu odpočívat i cestovat? Představme klec svému psovi jako boudu, která skýtá nejen mnoho zábavy, ale zároveň psovi nabízí bezpečné místo pro odpočinek. Hry s klecí zlepšují i drive psa a prohlubují vztah mezi pánem a psem. Více info ZDE

13.03.2019: HafBO na For Pets
Ve dnech 4. - 7. dubna 2019 se bude konat veletrh For Pets, na kterém se ve čtvrtek a v neděli odpoledne můžete potkat s našimi instruktorkami, které budou provádět ukázky dogfitness. Stavte se, rády Vás uvidí.

10.03.2019: Letní tábory 2019
Program a termíny jsou známy. Místa se začínají postupně obsazovat. Více informací ZDE.

04.03.2019: Kynologická knihovna
Pokud si nechcete doma hromadit kynologické knihy, ale některá témata by jste si rádi přečetli, nabízíme nově i půjčení odborné kynologické literatury. Seznam knih a cenu půjčovného naleznete ZDE. Nabídku budeme postupně rozšiřovat.

26.12.2018: Hotel pro psy HafBezObav
1.1.2019 pro Vás a Vaše psí kamarády otvíráme hotel pro psy (dlouhodobé i krátkodobé hlídání psů) a další doplňující služby. Více informací ZDE. Budeme se těšit :)


  Jsme na Facebooku

  Anketa
Jak přistupujete k odčervení psů?

Odčervuji pravidelně
1892  (1892 hl.)
Neodčervuji, nosím trus na rozbor
1464  (1464 hl.)
Odčervuji pravidelně a nosím trus na rozbor
1336  (1336 hl.)
Odčervuji nepravidelně
1387  (1387 hl.)
Neřeším to
1407  (1407 hl.)

Celkem hlasovalo: 7486


  Slovník


  Počasí od MeteoPress:
Počasí od MeteoPressPočasí od MeteoPressPočasí od MeteoPress

ISSN 1214-9004Administrátor: Peter KONČULARSS
Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS
Partnerství Terapie