Na HLAVNÍ STRANĚ najdete vždy aktuální články řazeny dle data zveřejnění. U každého článku je v „ kostičce “ uvedeno do jakého oboru daný článek zapadá. Obory jsou pak řazeny vlevo.V INZERCI jsem pro vás připravili možnost zveřejnění vlastních. inzerátů vč. prezentací akcí pro psy. Inzerce je samozřejmě zdarma.FÓRUM je tu pro vás na pokec.VÝCHOVA a VÝCVIK  je pro vás možností zapojit se do našich speciálních výchovných a výcvikových programů.SLUŽBY PRO PSY

 Vítej Host 
Prosím přihlaš se nebo se zaregistruj.
Nedostal jsi svůj aktivační email?
 
 
 
 Uživatelé Online 
62 Hostů, 0 Uživatelů

  Partneři

Veterinární klinika Delta


  Autoři
Pokud máte chuť a chcete se zapojit do našeho redakčního týmu, napište nám.

Vstup pro autory

téma

Volný pohyb psů - Pardubický kraj

Vydáno dne 22. 01. 2009 (7946 přečtení)

výňatky z právních předpisů platných k 1.10.2008 - okresní města

Reklama


 

 

 

PARDUBICE

vyhláška: Obecně závazná vyhláška statutárního města Pardubice č. 8/2002 o veřejném pořádku

platnost: 14.11.2002

obsah:

 

Čl. IV. - Chov zvířat

bod 1 - Vlastník zvířete je povinen zabezpečit, aby zvíře neohrožovalo zdraví ostatních osob a nepoškozovalo jejich majetek, a aby svými projevy tyto osoby nad míru přiměřenou poměrům neobtěžovalo.

bod 2 - Vlastník zvířete je povinen zabezpečit, aby zvíře bylo na veřejném prostranství doprovázeno osobou, která je schopna kontroly nad chováním zvířete (průvodce zvířete). Pokud tato osoba není za případné porušení povinností průvodce zvířete stanovených vyhláškou odpovědná, je vlastník zvířete povinen plnění těchto povinností zabezpečit.

bod 3 - Na průvodce zvířete se vztahuje povinnost vlastníka zvířete dle odst. 1.

bod 4 - Průvodce zvířete je povinen zamezit vstupu provázeného zvířete na plochy dětských a školních hřišť a veřejně přístupných sportovišť.

bod 6 - Průvodce psa je na veřejném prostranství povinen vodit provázeného psa na vodítku, a to s výjimkou ploch veřejného prostranství přílohou č. 2 vyhlášky vymezených pro volný pohyb psů za podmínky, že průvodce psa má i bez použití vodítka kontrolu nad chováním provázeného psa.

bod 7 - Průvodce psa je povinen zabezpečit, aby ve vnitřních prostorách veřejně přístupných staveb sloužících obecnému užívání a v prostoru předzahrádek restaurací měl provázený pes na mordě nasazen náhubek.

 

       Příloha č. 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHRUDIM

vyhláška: Obecně závazná vyhláška města Chrudim č. 8/2008 o veřejném pořádku a čistotě města

platnost: 8.10.2008

obsah:

 

Čl. II. - Vymezení základních pojmů

bod 4 - Průvodcem psa každá osoba, která vede (doprovází) psa při jeho pohybu na veřejném prostranství.

bod 9 - Extravilánem města území města tvořené volnou krajinou mimo zastavěné území 3. a 4. zóny města

bod 10 - Zóny města jsou vymezeny v obecně závazné vyhlášce města Chrudim č. 9/2008, o městských zónách, v platném znění

bod 11 - Územím města katastrální území Chrudim, Medlešice, Topol, Vestec a Vlčnov

 

Čl. III. - Volný pohyb psů na veřejném prostranství

bod 1 - Na veřejných prostranstvích v 1., 2., 3. a 4. zóně města musí být psi drženi na vodítku. To neplatí v případě, že má pes řádně nasazený a upevněný náhubek (košík) a zároveň bude plně ovladatelný a pod kontrolou průvodce psa. 

bod 2 - Psi musí být vždy drženi na vodítku na veřejných prostranstvích tvořených silnicemi, místními komunikacemi a veřejně přístupnými účelovými komunikacemi, a to na celém území města. V extravilánu města rozhoduje o míře zajištění psa jeho průvodce.

bod 3 - Zakazuje se vodit, nosit nebo jinak umožňovat psům vstup do prostorů označených značkou (tabulkou) „Zákaz vstupu psů“. Tato povinnost se nevztahuje na psy zvláštního určení, jimiž jsou psi slepečtí, zdravotničtí a psi služební.

 

 

ÚSTÍ NAD ORLICÍ

vyhláška: Obecně závazná vyhláška města Ústí nad Orlicí č. 3/2003 o pořádku a čistotě ve městě

platnost: 1.7.2003

pozdější změny: Obecně závazná vyhláška města Ústí nad Orlicí č. 8/2005

platnost: 1.1.2006

obsah:

 

Čl. I. - Úvodní ustanovení

bod 2 - Tato vyhláška se vztahuje na celé území města Ústí nad Orlicí, tj. na katastrální území Ústí nad Orlicí, Hylváty, Kerhartice, Gerhartice, Oldřichovice, Černovír, Knapovec, Dolní a Horní Houžovec.

 

Čl. II. - Vymezení základních pojmů

bod 1 - Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, podchody, veřejná zeleň a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.

bod 2 - Veřejnou zelení se rozumí ucelené soustavy stromů, keřů a travnatých ploch; zejména sady, parky, zahrady, menší sadovnicky upravené plochy a sídlištní zeleň, ojediněle rostoucí stromy a keře na veřejně přístupných místech bez ohledu na druh pozemku dle katastru nemovitostí, uliční zeleň, květinové záhony a nádoby s okrasnými rostlinami na veřejně přístupných místech, včetně příslušných sadovnických doplňků.

bod 3 - Vlastník zvířete je fyzická nebo právnická osoba, která je evidována jako majitel zvířete.

bod 4 - Držitel zvířete je fyzická osoba, která má v péči, na starosti nebo v daném okamžiku pod kontrolou zvíře.

bod 5 - Chovem se rozumí držení zvířete na území města Ústí nad Orlicí.

bod 6 - Ovladatelné zvíře je takové zvíře, kterému je vlastník - držitel v každém okamžiku pro zachování veřejného pořádku schopen akustickým či jiným prostředkem zabránit, aby obtěžoval, ohrožoval či způsoboval škodu.

bod 7 - Vodítko je prostředek, max. 2 metry dlouhý, uzpůsobený k vedení zvířete, který musí být při míjení s jinou osobou nebo zvířetem zajištěn proti prodloužení.

 

Čl. IV. - Podmínky pro chov zvířat

bod 4 - Je zakázáno přinášet, přivádět nebo nechat vnikat zvířata na dětská hřiště a pískoviště. 

bod 6 - V zájmu zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku je vlastník - držitel zvířete povinen:
a) zajistit, aby zvíře neznečišťovalo veřejné prostranství,
b) mít zvíře pod účinnou kontrolou - ovladatelné zvíře,
c) zajistit na vlastní náklady bezodkladné odstranění zvířetem způsobené nečistoty,
d) učinit taková opatření, aby chováním zvířete nedocházelo k ohrožování bezpečnosti osob a majetku, zejména napadáním fyzických osob nebo jiných zvířat.

bod 7 - V centrální zóně města (1) a na plochách veřejného prostranství vymezených v příloze č. 1
této obecně závazné vyhlášky je vlastník – držitel zvířete povinen mít zvíře na vodítku.
 

(1) Obecně závazná vyhláška města Ústí nad Orlicí č. 6/93 o základních zásadách uspořádání území centrální zóny města Ústí nad Orlicí.
Centrální zóna je vymezena ulicemi: Husova, Pickova, Lochmanova, Špindlerova, východní hranicí závodu Perla, 17. Listopadu, Na Štěpnici, Dělnická, Tvardkova, Čs. armády, Tyršova, T. G. Masaryka a Jilemnického
.

 

Příloha č. 1

Plochy veřejného prostranství, kde je vlastník – držitel zvířete povinen mít zvíře na vodítku:

Plocha č. 1 je vymezena ulicemi: Jilemnického, T. G. Masaryka, Moravská a M. R. Štefánika.

Plocha č. 2 je vymezena ulicemi: Tvardkova, Letohradská, Popradská, Na Štepnici, Heranova a Mazánkova.
 

 

 

SVITAVY

vyhláška: Obecně závazná vyhláška města Svitavy č.1/2006 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

platnost: 1.5.2006

obsah:

 

Čl. II. - Vymezení pojmů

bod 2 - Pro účely této vyhlášky se za veřejné prostranství považují prostranství vymezená v příloze č. 1 této vyhlášky včetně dětských hřišt, pískovišt, koupališť, hřbitovů, vodních nádrží a kašen, které se na nich nacházejí. V případě pochybností je příslušný odbor městského úřadu oprávněn rozhodnout, zda jde o veřejné prostranství.

bod 5 - Veřejnou zelení (dále jen zelení) se rozumí sady a parky, přístupné každému bez omezení, zeleň na náměstích a veřejných prostranstvích, uliční zeleň, okrasná a ovocná stromořadí, jednotlivě rostoucí dřeviny a keře, zeleň v okolí vodních nádrží a květinová výsadba, jakož i plochy zjevně určené k ozelenění. Součástí zeleně jsou také doplňková zařízení jako například lavičky, odpadkové koše, dětská hřiště, fontány a nádoby pro okrasné květiny.
 

 

Čl. IV. - Znečišťování veřejného prostranství a poškozování veřejné zeleně

Chovatel (4) psa je povinen zabezpečit, aby se pes na veřejném prostranství nepohyboval bez vodítka nebo bez náhubku.

bod 3 - Je zakázáno přivádět nebo přinášet zvířata do prostorů dětských hřišť a pískovišť, na koupaliště a na hřbitov. Toto ustanovení se nevztahuje na psy poskytující služby osobám zdravotně postiženým.

bod 4 - Psi i ostatní zvířata musí být v parcích voděni na vodítku, a to pouze po zbudovaných cestách. Je zakázáno se psy a ostatními zvířaty vstupovat nebo je vpouštět na trávníkové plochy v parcích a do založených záhonů rostlin.

 

(4) § 3 písm. k) zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění

 

      Příloha č. 1
 

 

 

 

 

 

 

 

Za vydatnou pomoc při tvorbě tohoto článku děkujeme Monice Galathové

www.granda.websnadno.cz 

 

 

 

 

 [Akt. známka: 0] 1 2 3 4 5
Jako v škole [1 - nejlepší ... 5 - nejhorší]

( Celý článek | Autor: Redakce | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail | Vytisknout článek )


WWW.HafBezObav.CZ © 2004 - 2017 Haf Bez Obav s.r.o.

  Novinky
17.10.2019: Hersenwerk
Nově budeme od listopadu otevírat lekce Hersenwerku. Co je Hersenwerk, k čemu sloučí a co vše se díky němu můžete o vztahu se svým psem dozvědět, si můžete přečíst ZDE!

18.06.2019: Seminář Napadení psem
Jak číst v chování psa jeho úmysly? Jak předejít napadení osoby či psa agresivním psem? Jak se zachovat pokud k napadení dojde?
Na tyto a další otázky vám odpoví a v praktických ukázkách předvede zkušený psovod a členka dobrovolných hasičů Ing. Zuzana Hrubešová.
Více info: ZDE

16.05.2019: Den otevřených dveří
Neděle 9. června 2019
Všechny srdečně zveme!
Můžete se těšit na ukázky výcviku a psích sportů z nabídky našeho výcvikového centra. Vše si budete moci vyzkoušet se svými pejsky pod dozorem našich zkušených lektorů. Více info ZDE

30.04.2019: Tréninky dogpulleru
Už jste slyšeli o tréninkové pomůcce, potažmo hračce jménem Puller? Umíte ho správně používat? Chcete, aby Váš pes měl super kondici, ale abyste nemuseli běhat desítky kilometrů? V Hafbu začínáme s pullerovými tréninky. Přijďte na úvodní hodinu, kde se dozvíte, jak budou pullerové tréninky probíhat, ale také se pobavíme o tom, jaké cíle máte vy. Hodiny jsou určeny všem majitelům psů, kteří chtějí vyzkoušet něco nového, chtějí se svým psem navázat lepší vztah, zlepšit jeho fyzickou kondici. Je jedno zdali máte závodní ambice nebo ne, tréninky jsou tu pro všechny. Nezáleží na rase a velikosti psa, ani na věku psa či psovoda :o) Více info o pulleru ZDE Lekce budou vypsány v následujících dnech, sledujte rozvrh lekcí. Na úvodní hodinu a tréninky se na Vás všechny těší Iveta

30.03.2019: Seminář Hrátky s klecí
Chtěli byste, aby váš pes měl pobyt v kleci rád a ne „za trest“? Aby se do klece těšil a vydržel v ní bez stresu odpočívat i cestovat? Představme klec svému psovi jako boudu, která skýtá nejen mnoho zábavy, ale zároveň psovi nabízí bezpečné místo pro odpočinek. Hry s klecí zlepšují i drive psa a prohlubují vztah mezi pánem a psem. Více info ZDE


  Jsme na Facebooku

  Anketa
Jak přistupujete k odčervení psů?

Odčervuji pravidelně
2335  (2335 hl.)
Neodčervuji, nosím trus na rozbor
1728  (1728 hl.)
Odčervuji pravidelně a nosím trus na rozbor
1631  (1631 hl.)
Odčervuji nepravidelně
1654  (1654 hl.)
Neřeším to
1744  (1744 hl.)

Celkem hlasovalo: 9092


  Slovník


  Počasí od MeteoPress:
Počasí od MeteoPressPočasí od MeteoPressPočasí od MeteoPress

ISSN 1214-9004Administrátor: Peter KONČULARSS
Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS
Partnerství Terapie