Na HLAVNÍ STRANĚ najdete vždy aktuální články řazeny dle data zveřejnění. U každého článku je v „ kostičce “ uvedeno do jakého oboru daný článek zapadá. Obory jsou pak řazeny vlevo.V INZERCI jsem pro vás připravili možnost zveřejnění vlastních. inzerátů vč. prezentací akcí pro psy. Inzerce je samozřejmě zdarma.FÓRUM je tu pro vás na pokec.VÝCHOVA a VÝCVIK je pro vás možností zapojit se do našich speciálních výchovných a výcvikových programů.SLUŽBY PRO PSY

 Vítej Host 
Prosím přihlaš se nebo se zaregistruj.
Nedostal jsi svůj aktivační email?
 
 
 
 Uživatelé Online 
56 Hostů, 1 Uživatel

  Partneři

Veterinární klinika Delta


  Autoři
Pokud máte chuť a chcete se zapojit do našeho redakčního týmu, napište nám.

Vstup pro autory

téma

Volný pohyb psů - Plzeňský kraj

Vydáno dne 21. 11. 2008 (9615 přečtení)

výňatky z právních předpisů platných k 1.10.2008 - okresní města

Reklama


 

 

 

 

 

 PLZEŇ

vyhláška: Vyhláška statutárního města Plzně č.19/2006 o některých povinnostech chovatelů psů
platnost: 1.1.2007
obsah:

 

Čl. I - Pohyb psů na veřejném prostranství

Volné pobíhání psů na veřejných prostranstvích na území města Plzně je zakázáno v prostorech vymezených v příloze č. 1 k této vyhlášce. Zákaz volného pobíhání psů uvedený v předchozí větě se nevztahuje na případy oprávněného použití služebního psa.  Volným pobíháním psů se pro účely této vyhlášky rozumí pohyb psů bez vodítka.

 

Čl. II – Další povinnosti pro vodění psů

bod 1 - Je-li pes veden na vodítku, musí být vodítko přiměřené délky. Délka vodítka musí znemožňovat útok či jiné obtěžování ostatních osob na veřejném prostranství se pohybujících. Průvodce je povinen dbát toho, aby vodítko nebylo překážkou volného pohybu chodců, cyklistů, kočárků či invalidních vozíků. Při míjení dítěte, kočárku, invalidního vozíku nebo organizovaného útvaru chodců je průvodce  povinen zkrátit vodítko tak, aby psa vedl u své nohy.

bod 2 - Není-li pes zcela ovladatelný pro nedostatečný výcvik nebo nezkušenost průvodce, nebo jde-li o psa, který v minulosti zaútočil na jiné zvíře či člověka, musí být opatřen náhubkem. Náhubkem musí být opatřen též každý pes vyvedený na tržiště, zastávku prostředků hromadné dopravy a na veřejná prostranství se zvýšeným počtem osob, například na veřejná shromáždění občanů, manifestace a pouliční průvody nebo veřejné produkce a sportovní akce vyjma svodů a výstav psů nebo kynologických akcí.

 

 

 

DOMAŽLICE

vyhláška: Obecně závazná vyhláška města Domažlice č. 6/2005 o pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích k zabezpečení místních záležitostí místního pořádku
platnost: 1.1.2006
obsah:

 

Čl. II

bod 1 - Veřejným prostranstvím pro účely této vyhlášky jsou náměstí, ulice, tržiště, chodníky, parky, veřejná zeleň a další prostory na území města Domažlice přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.

bod 2 - Konkrétní vymezení veřejných prostranství je uvedeno v Příloze č.1, která je nedílnou součástí této vyhlášky.

 

Čl. III

Činnosti, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku jsou:

bod 1 - ponechání psů a jiných domácích a hospodářských zvířat volně pobíhat bez dozoru na veřejném prostranství

bod2 - vstupování se psy a jinými domácími a hospodářskými zvířaty příp. jejich vpouštění na dětská hřiště, veřejná hřiště, pískoviště a hřbitovy

 

Čl. IV

bod 1 - Pes se může na veřejném prostranství pohybovat pouze v doprovodu svého majitele či osoby, která jej má v držení, vždy na vodítku. Psi služebních a bojových plemen musí mít náhubek (košík). Chování psa musí být uvedenou osobou usměrňováno tak, aby nenarušovalo veřejný pořádek. Tato osoba odpovídá za odstranění případného znečištění veřejného prostranství tímto psem, a to bez zbytečného odkladu.

bod 2 - Vstup a pohyb všech ostatních zvířat na veřejném prostranství je zakázán.

bod 3 - Odpovědnost za škodu na majetku, zdraví a životě, která je předmětem úpravy občanskoprávní, příp. trestněprávní, není touto vyhláškou dotčena.

 

Čl. V

bod 1 - Ustanovení této vyhlášky se nevztahují:

 1. použití služebního psa podle zvláštních právních předpisů
 2. osobu nevidomou, bezmocnou a osobu s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznám III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního práv­ního předpisu.

 

      Příloha č. 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLATOVY

vyhláška: Obecně závazná vyhláška města Klatov č. 3/2005 (ve znění vyhl. č. 1/2006 a vyhl. č. 3/2006) o pohybu psů a jiných zvířat na veřejných prostranstvích k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

platnost: pátnáctý den ode dne vyhláčení

obsah: 

 

Čl. II
 
bod 1 - Veřejným prostranstvím pro účely této vyhlášky jsou  náměstí, ulice, tržiště, chodníky, parky, veřejná zeleň a další prostory na území města Klatov přístupné každému bez omezení,  tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.

bod 2 - Konkrétní vymezení veřejných prostranství je uvedeno v Příloze č.1, která je nedílnou součástí této vyhlášky.

 

Čl. III
 
Činnosti, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku jsou:
 

 1. ponechání psů a jiných zvířat v zájmovém chovu a hospodářských zvířat volně pobíhat bez dozoru na veřejném prostranství
 2. vstupování se psy a jinými zvířaty v zájmovém chovu a hospodářskými zvířaty příp. jejich vpouštění na dětská hřiště, veřejná hřiště, pískoviště a hřbitov.

 

Čl. IV
 
bod 1 - Psi a jiná zvířata v zájmovém chovu a hospodářská zvířata se mohou na veřejném prostranství pohybovat pouze v doprovodu svého majitele či osoby, která je má v držení, vždy na odpovídajícím vodítku. Psi tzv. bojových plemen (viz příloha č. 2) a všichni kříženci psů těchto plemen  musí mít náhubek (košík). Chování zvířete musí být uvedenou osobou usměrňováno tak, aby nenarušovalo veřejný pořádek. Tato osoba odpovídá za odstranění případného znečištění veřejného prostranství tímto zvířetem, a to bez zbytečného odkladu.

bod 2 - Odpovědnost za škodu na majetku, zdraví a životě, která je předmětem úpravy občanskoprávní, příp. trestněprávní, není touto vyhláškou dotčena.

 

Čl. V
 
bod 1 - Ustanovení této vyhlášky se nevztahují:

 1. použití služebního psa podle zvláštních právních předpisů
 2. osobu nevidomou, bezmocnou a osobu s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznám III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního práv­ního předpisu.

 

      Příloha č. 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2

Pojmem psi bojových plemen uvedeným v čl. 4 odst. 1 této vyhlášky se rozumí psi těchto plemen:

Pit-bull, Bandog, Americký staffordshírský teriér, Staffordshírský bullteriér, Tosa-inu, Alano, Americký buldog, Bullmastif, Bullterrier, Cane corso, Argentinská doga, Bordeauxská doga, Brazilská fila, Mastiff, Španělský mastin, Perro de Presa Canario, Perro de Presa Malorquin, Rotvajler.

 

 

 

ROKYCANY

vyhláška: Obecně závazná vyhláška č. 2/2007, kterou se upravují pravidla pro pohyb psů

platnost: 28.3.2007

obsah:

 

Čl. II - Pojmy

bod 1 - Volným pobíháním psa se rozumí pohyb psa bez vodítka na veřejném prostranství.

bod 2 - Osobou doprovázející psa se rozumí jeho vlastník, držitel nebo osoby, kterým byl pes svěřen, nebo které psa fakticky doprovází nezávisle na vůli a vědomí vlastníka nebo držitele psa.

bod 3 - Identifikační známkou se rozumí známka vydaná držiteli psa městem Rokycany nebo jinou obcí.

 

Čl. III - Pravidla pro pohyb psů

bod 1 - Na všech veřejných prostranství na území města Rokycany neuvedených v čl. 4 této vyhlášky je volné pobíhání psů zakázáno.

bod 2 - Osoba doprovázející psa je povinna zajistit, aby pes na veřejných prostranstvích na území města Rokycany byl označen identifikační známkou. Tato povinnost se nevztahuje na psy, jejichž držitelům město Rokycany (nebo jiná obec) identifikační známku bezplatně nevydalo.

 

Čl. IV - Prostor pro volné pobýhání psů

Prostor pro volné pobíhání psů je vymezen pozemkovou parcelou číslo 354 v katastrálním území Rokycany - viz příloha této vyhlášky.

 

    Příloha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TACHOV

 vyhláška: Obecně závazná vyhláška města Tachova číslo 6/2005, o pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku.

platnost: 11.7.2005

obsah:

 

Čl. II

bod 1 - Veřejným pořádkem se rozumí stav, kdy je zaručeno klidné a pokojné soužití všech osob v daném místě a čase, při respektování subjektivních práv a povinností a zachování možnosti jejich realizace, zejména nedotknutelnost osob a soukromí a ochrana jejich zdraví a majetku.

bod 2 - Veřejným prostranstvím pro účely této vyhlášky jsou náměstí, ulice, tržiště, chodníky, parky, veřejná zeleň a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru, to vše pouze v současně zastavěné části obce.

 

Čl. III

Činnosti, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku jsou:

 1. ponechání psů a jiných domácích a hospodářských zvířat volně pobíhat bez dozoru na veřejném prostranství
 2. vstupování se psy a jinými domácími a hospodářskými zvířaty případně jejich vpouštění na dětská hřiště, školní hřiště a koupaliště

 

Čl. IV

bod 1 - Psi se mohou na veřejném prostranství pohybovat pouze v doprovodu svého majitele či osoby, která je má v držení, vždy na vodítku. Chování psů musí být uvedenou osobou usměrňováno, aby nenarušovalo veřejný pořádek. Tato osoba odpovídá za odstranění případného znečištění veřejného prostranství tímto psem, a to bez zbytečného odkladu.

 

Čl. V

Ustanovení této obecně závazné vyhlášky se nevztahují na:

 1. použití služebního psa podle zvláštních právních předpisů
 2. osobu nevidomou, osobu s těžkým postižením pohybového nebo nosného ústrojí a osobu se zvlášť těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu

 

 

 

 

Za vydatnou pomoc při tvorbě tohoto článku děkujeme Monice Galathové

www.granda.websnadno.cz

 

 

 

 [Akt. známka: 0] 1 2 3 4 5
Jako v škole [1 - nejlepší ... 5 - nejhorší]

( Celý článek | Autor: Redakce | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mail | Vytisknout článek )


WWW.HafBezObav.CZ © 2004 - 2017 Haf Bez Obav s.r.o.

  Novinky
17.10.2019: Hersenwerk
Nově budeme od listopadu otevírat lekce Hersenwerku. Co je Hersenwerk, k čemu sloučí a co vše se díky němu můžete o vztahu se svým psem dozvědět, si můžete přečíst ZDE!

18.06.2019: Seminář Napadení psem
Jak číst v chování psa jeho úmysly? Jak předejít napadení osoby či psa agresivním psem? Jak se zachovat pokud k napadení dojde?
Na tyto a další otázky vám odpoví a v praktických ukázkách předvede zkušený psovod a členka dobrovolných hasičů Ing. Zuzana Hrubešová.
Více info: ZDE

16.05.2019: Den otevřených dveří
Neděle 9. června 2019
Všechny srdečně zveme!
Můžete se těšit na ukázky výcviku a psích sportů z nabídky našeho výcvikového centra. Vše si budete moci vyzkoušet se svými pejsky pod dozorem našich zkušených lektorů. Více info ZDE

30.04.2019: Tréninky dogpulleru
Už jste slyšeli o tréninkové pomůcce, potažmo hračce jménem Puller? Umíte ho správně používat? Chcete, aby Váš pes měl super kondici, ale abyste nemuseli běhat desítky kilometrů? V Hafbu začínáme s pullerovými tréninky. Přijďte na úvodní hodinu, kde se dozvíte, jak budou pullerové tréninky probíhat, ale také se pobavíme o tom, jaké cíle máte vy. Hodiny jsou určeny všem majitelům psů, kteří chtějí vyzkoušet něco nového, chtějí se svým psem navázat lepší vztah, zlepšit jeho fyzickou kondici. Je jedno zdali máte závodní ambice nebo ne, tréninky jsou tu pro všechny. Nezáleží na rase a velikosti psa, ani na věku psa či psovoda :o) Více info o pulleru ZDE Lekce budou vypsány v následujících dnech, sledujte rozvrh lekcí. Na úvodní hodinu a tréninky se na Vás všechny těší Iveta

30.03.2019: Seminář Hrátky s klecí
Chtěli byste, aby váš pes měl pobyt v kleci rád a ne „za trest“? Aby se do klece těšil a vydržel v ní bez stresu odpočívat i cestovat? Představme klec svému psovi jako boudu, která skýtá nejen mnoho zábavy, ale zároveň psovi nabízí bezpečné místo pro odpočinek. Hry s klecí zlepšují i drive psa a prohlubují vztah mezi pánem a psem. Více info ZDE


  Jsme na Facebooku

  Anketa
Jak přistupujete k odčervení psů?

Odčervuji pravidelně
2335  (2335 hl.)
Neodčervuji, nosím trus na rozbor
1728  (1728 hl.)
Odčervuji pravidelně a nosím trus na rozbor
1631  (1631 hl.)
Odčervuji nepravidelně
1654  (1654 hl.)
Neřeším to
1744  (1744 hl.)

Celkem hlasovalo: 9092


  Slovník


  Počasí od MeteoPress:
Počasí od MeteoPressPočasí od MeteoPressPočasí od MeteoPress

ISSN 1214-9004Administrátor: Peter KONČULARSS
Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS
Partnerství Terapie